حادثه خبر می‌کند
سامانه هوشمند ایمنی

محیط امن برای همه با نظارت دائمی هوش مصنوعی قدرتمند فرادید. هدف ما حفاظت از سرمایه انسانی و تجهیزات با شناسایی و حدف عوامل حادثه‌آفرین پیش از وقوع حادثه است.